Search
Close this search box.

CoinTalk (15/9/2023): Bitcoin ใกล้หลุม?

Share :
Untitled2

Table of Contents

Macroeconomics: สรุปปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อการขึ้นหรือลงของตลาดคริปโตฯ ปัจจัยจากเงินเฟ้อ: นักวิเคราะห์มองว่าอัตราเงินเฟ้อ Headline รวมอาหารและพลังงานใน Q4 น่าจะกลับมาน่ากังวลมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Core cpi ดีดขึ้นมา 0.1% ยังถือว่าไม่น่ากังวลมาก และถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะตอบรับในเชิงลบจากการประกาศ CPI แต่ตลาดคริปโตฯไม่ได้ลงมากแล้ว บ่งบอกถึง Downside ที่เริ่มจำกัด ปัจจัยจากดอกเบี้ย: นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจจจะคงอัตราดอกเบี้ยไปอีกสักระยะจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม 2024 และน่าจะเริ่มลดในช่วงเดียวกัน อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลดจำนวนเงิน QT ก่อน ซึ่งทั้งสองทางคือจะส่งผลบวกต่อตลาดคริปโตฯ  ขอบคุณภาพจาก CME group ปัจจัยจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: อย่างไรก็ตาม ดัชนี DXY ทำทรงไปต่อ ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดคริปโตฯอาจจะยังลงไดัอีก ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจอื่นๆ: ภาพของ hard landing เหลือน้อย ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง โดย Employment rate เริ่มกลับไปก่อนโควิด wages growth เริ่มลดลงก่อนโควิด ภาพที่เห็นในเร็วๆนี้ นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็น Soft landing […]
To access this content, you must be subscriber Subscribe Now!
Tags : FOMC | Inflation | RWA | op | LSDfi | arb | friend.tech | LRT
Share :
Related
Paradigm VC ใจป๋านักสร้าง Airdrop ขวัญใจ E-Beggars
CoinTalk (23/2/2024):
Blockchain คืออะไร ?
CoinTalk (16/2/2024):