Register

รหัสผ่าน(Required)
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับส่งเอกสาร)(Required)
เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Research Subscription(Required)

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Research Subscription

เพื่อการใช้บริการ Cryptomind Research Subscription (“บริการ”) ของบริษัท คริปโตมายด์ มีเดีย จำกัด ( “ผู้ให้บริการ) ข้าพเจ้า (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) รับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ขอบเขตและรูปแบบการให้บริการ

1.1 ผู้ให้บริการตกลงเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทวิเคราะห์ บทวิจัย บทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรืองานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในรูปแบบข้อความ ภาพเคลื่อน และ/หรือการบันทึกเสียง (“บทวิเคราะห์”) ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดทำโดยอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของตน ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ https://cryptomind.group และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของผู้ให้บริการ (“เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้บริการตามรายการ Package ดังต่อไปนี้
(1) Basic Package ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสามารถอ่านบทวิเคราะห์บางส่วน ที่ผู้ให้บริการคัดสรรและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด
(2) Pro Package ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสามารถอ่านบทวิเคราะห์ ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด
(3) Yearly Pro Package ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสามารถอ่านบทวิเคราะห์ ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือตามรอบระยะเวลา 12 เดือนตามที่ผู้ให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด
ภายหลังจากหมดระยะเวลาตาม Package ที่ผู้ใช้บริการตกลงใช้อยู่แล้ว หากไม่มีการชำระค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการจะถูกระงับสิทธิในการเข้าถึงและอ่านบทวิเคราะห์บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการจะมีสิทธิดังกล่าวต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไข

1.2 รายละเอียดการแจกแจงประเภทบทวิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับจากการเข้าใช้บริการตาม 1.1(1) – (3) จะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

1.3 การเปิดให้เข้าถึงบทความตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลง ลบ ปิดการเข้าถึง หรือแก้ไข การแสดงบทความใดๆ บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆกับผู้ใช้บริการ

ข้อ 2. ระยะเวลาการให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ให้ถือว่ามีผลบังคับอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของผู้ให้บริการ

ข้อ 3. เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

3.1 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและรายละเอียด ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละ Package ตามข้อ 1.1 โดยอัตราค่าบริการมีดังนี้
(1) Basic Package อัตราค่าบริการ 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาท) ต่อเดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(2) Pro Package อัตราค่าบริการ 888 บาท (แปดร้อยแปดสิบแปดบาท) ต่อเดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(3) Yearly Pro Package อัตราค่าบริการ 9,549 บาท (เก้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาท) ต่อปี หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการ 12 เดือน ที่ผู้ให้บริการกำหนด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่ง บริษัทฯ อาจมีการหักค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นและภาษีที่เกี่ยวข้องออกจากค่าบริการดังกล่าว

3.2 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้าโดย
(1) ชำระผ่านทางตัวแทนรับชำระเงินของผู้ให้บริการ โดยการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
(2) ทำธุรกรรมธนาคารเข้าไปยังบัญชีของผู้ให้บริการตามข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งหลักฐานการทำธุรกรรมมายังผู้ให้บริการ
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาธนาคาร/รหัสสาขา : สาขาจัตุรัสจามจุรี/5086
ชื่อบัญชีธนาคาร : บริษัท คริปโตมายด์ มีเดีย จำกัด
เลขที่บัญชีธนาคาร : 433-147876-8
(3) ช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนดเพิ่มเติม

3.3 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในปรับเปลี่ยนค่าบริการตามข้อ 3.1 โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนครบรอบการใช้บริการ

ข้อ 4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ผลงานออกแบบที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ข้อมูลทางเทคนิค ความรู้เชิงปฏิบัติการ งานดัดแปลง หรือสิทธิอื่นใดในรูปแบบเดียวกันรวมถึงสิทธิในการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

4.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่นำเสนอในบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นของผู้ให้บริการแต่ฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้ใช้บริการจะต้องไม่ดำเนินการ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดาวน์โหลด เผยแพร่ให้กับบุคลอื่น ไม่ว่าการเผยแพร่นั้นจะได้ทำในวงจำกัด หรือในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งจะไม่นำไปเป็นเจ้าของ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการไปดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อการประกอบธุรกิจของตนเองหรือผู้อื่น หรือนำไปเป็นข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในลักษณะทางการค้า
เงื่อนไขตามข้อ 4.2 นี้ให้มีผลบังคับต่อไปแม้โดยไม่มีกำหนด แม้ว่าผู้ใช้บริการจะได้เลิกใช้บริการไป หรือผู้ให้บริการได้ยุติการให้บริการไปแล้วก็ตาม

4.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะนำข้อมูลของผู้ให้บริการไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือประกอบข้อมูลอื่นเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยของตนเอง โดยไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินการ

ข้อ 5. คำรับรองและคำเตือนความเสี่ยง

5.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบรรดา บทวิเคราะห์ บทวิจัย บทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล วิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ความเห็น การคาดการณ์ คำแนะนำ ดัชนี ตัวเลข ผลประกอบการ หรือตัวชี้วัดใดๆ ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดทำ นำเสนอหรือได้ใช้เพื่อการบริการ ทั้งที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือแสดงอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะได้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้หรือภายใต้ข้อตกลงอื่นใด ถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่รับรองความถูกต้อง แม่นยำ หรือสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ และจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน

5.2 ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่า การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี่และโทเคนดิจิทัล มีความเสี่ยงสูง ผู้ใช้บริการอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องลงทุนตามสัดส่วนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องศึกษาและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

5.3 ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่า การให้บริการของผู้ให้บริการเป็นเพียงการให้ความรู้ประกอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หากผู้ใช้บริการประสงค์จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลและเข้าใจในพื้นฐานและความเสี่ยง ความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่สูง ก่อนการตัดสินใจลงทุน คำแนะนำที่อยู่ในบทความหรือบทวิจัยตามการให้บริการของผู้ให้บริการเป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น รวมถึงคำแนะนำในบทความหรือบทวิจัยเป็นมุมมองของผู้ให้บริการที่ใช้องค์ความรู้ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ณ ช่วงเวลาที่จัดทำบทความหรือบทวิจัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังเผยแพร่บทความหรือบทวิจัย โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องกลับมาแก้ไขหรือให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

ข้อ 6. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดต่อผู้ให้บริการ ในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการของตน
ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายที่อาจเรียกเอาจากผู้ให้บริการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ค่าเสียหายดังกล่าว รวมถึงบรรดาดอกเบี้ยตามกฎหมาย ไม่เกินไปจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไปแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ในค่าเสียหายที่เกินจากมูลค่า ค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้ว

ข้อ 7. การสิ้นสุดการให้บริการ

7.1 ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการให้บริการ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน โดยผู้รับบริการตกลงจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องจากการบอกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงตามข้อนี้

7.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการชำระค่าบริการตามข้อ 3. ให้ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป และให้ถือว่าการบริการสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการบริการที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว
ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งคืน หรือใช้คืนค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

7.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการจงใจทุจริตกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที

ข้อ 7. เงื่อนไขทั่วไป

7.1 ผู้ใช้บริการตกลงจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ รวมไปถึงเอกสาร หรือเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการอาจกำหนดเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

7.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามปกติ หรือมีเหตุขัดข้องใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า เหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเป็นเพราะการดำเนินงานของผู้ให้บริการตามปกติ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งรายละเอียดเหตุดังกล่าว ให้ผู้ใช้บริการทราบทันที ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องเอาค่าบริการคืนหรือ เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใด คิดจากผู้ให้บริการทั้งสิ้น

7.3 คำบอกกล่าว การทวงถาม หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของผู้ให้บริการ

7.4 หากเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ยังคงสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป

7.5 การที่ผู้ให้บริการละเลยหรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรืออำนาจตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรืออำนาจเช่นว่านั้น และการที่ผู้ให้บริการใช้สิทธิหรืออำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแต่เพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการจำกัดการใช้สิทธิอื่นๆ

7.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ในกรณีที่ข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ให้ตีความ และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

7.7 เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นให้นำเสนอต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

เงื่อนไขและข้อตกลงกประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก)(Required)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก)

บริษัท คริปโตมายด์ มีเดีย จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท คริปโตมายด์ มีเดีย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทฯ” มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
o ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
o ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม
ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ อันประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือเดินทาง, เลขใบขับขี่, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สถานภาพสมรส, ตำแหน่ง, อาชีพ, การศึกษา, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, ประวัติการทำงาน เป็นต้น
2. ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, นามบัตร, สถานที่ทำงาน เป็นต้น
3. ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, กล้องภาพถ่ายเมื่อมีการเข้าในพื้นที่บริษัทฯ เป็นต้น
4. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน เป็นต้น
5. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี, เลขบัตรเครดิต, ข้อมูลวงเงินเครดิต, ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ, ความสนใจในการซื้อและบริการผลิตภัณฑ์, หมายเลขการสั่งซื้อ, หมายเลขคำร้องขอ เป็นต้น
7. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการใช้บริการ, เสียง, ภาพถ่าย, ภายเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Chat, Geolocation เป็นต้น
o ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1. เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ
2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น
5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่ บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย
o แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ที่ท่านได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัทฯ, การเข้า - ออก ภายในบริษัทฯ, การซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากทางบริษัทฯ, การจัดอบรม, การจัดซื้อจัดจ้าง,ทำธุรกรรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ หรือการตอบโต้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือการกรอก/ให้ข้อมูลประกอบการสมัครงาน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯและท่าน
2. ข้อมูลจากบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ญาติ, คนในครอบครัว
3. ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด
4. ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานราชการ หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้ให้
o วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว
1. เพื่อเข้าทำเงื่อนไขและข้อตกลง หรือปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
2. ใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนลูกค้า หรือ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิของลูกค้า
3. เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล
4. เพื่อจัดส่งสินค้าและการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ
5. ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
6. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด
7. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การบันทึก เข้า - ออก ภายในบริษัทฯ
8. การปฏิบัติตามกฎของบริษัทฯ
9. การสมัครงาน การเป็นพนักงาน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
10. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
11. ตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน
12. อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ
13. จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
14. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
15. เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพหรือเผยแพร่ภาพของท่าน ท่านสามารถแจ้งปฏิเสธขณะถูกถ่ายภาพได้
16. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน
o การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้
1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้
1.1 ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
1.2 ตัวแทน หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง, ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร ผู้รับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผู้รับจ้างพัฒนาและดูและระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป็นต้น
1.3 หุ้นส่วนทางธุรกิจ
1.4 ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
o การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ
บริษัทฯ อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ
o การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
o ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ
o การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ https://merkle.capital/พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
o สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขและข้อตกลงที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าว บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้แม้ท่านจะไม่ร้องขอ
4. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.2. เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
4.3. เมื่อท่านคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้
เว้นแต่ กรณีบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
5. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
6. สิทธิในการขอคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
6.1. กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
6.2. เพื่อวัตถุประวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
6.3. เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่บริษัทฯมีความจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
7. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้
7.1. เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านได้ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือหรือทำลาย
7.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็น เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
7.4. เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
8. ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง
o ช่องทางการติดต่อ
บริษัท คริปโตมายด์ มีเดีย จำกัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1608 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-114-8314
E-mail: dpo@cryptomind.group
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

Untitled

Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer