Search
Close this search box.
Maximum Supply (Max Supply)
Maximum Supply (Max Supply)

“Maximum supply” หรือปริมาณสุทธิของโทเคนหรือเหรียญที่จะมีได้ในระบบ แปลว่าถ้าเหรียญนั้นๆ ได้ถูกผลิตมาจนถึง maximum supply แล้วจะไม่มีเหรียญที่ถูกสร้างหรือผลิตออกมาเพิ่มได้อีก ตัว maximum supply นั้นจะรวมถึงเหรียญทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมา (minted) – ทั้งที่ถูกล็อกไว้และถูกปลดออกมาแล้ว – และเหรียญที่ถูกทำลายทิ้ง (burned) ไปแล้วด้วยเช่นกัน

สำหรับแต่ละเหรียญนั้น maximum supply อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการสร้างมูลค่าของเหรียญ ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin ที่จะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญและจะไม่สามารถมีมากกว่านั้นได้ ตรงกันข้ามกับเหรียญอย่าง Ethereum ที่ไม่ได้กำหนด maximum supply ก็จะมีจำนวนเหรียญได้อย่างไม่จำกัด และ supply ของเหรียญจะดูได้จาก total supply แทนนั่นเอง

Maximum supply สามารถใช้คำนวณมูลค่าตลาดโดยรวมของเหรียญ (Fully Diluted Market Cap หรือ FDMC) ที่บ่อยครั้งถูกนำมาคาดการณ์ราคาของเหรียญในอนาคตได้ ซึ่งการคำนวณจะทำได้ผ่านสมการ

FDMC = Max Supply x มูลค่าปัจจุบันของเหรียญ

Max supply vs Total supply vs Circulating supply

Circulating supply นั้นจะนับเฉพาะเหรียญที่ปลดล็อก หมุนเวียนและเปิดให้ซื้อขายอย่างสาธารณะซึ่งจะถูกนำมาคำนวณหามูลค่าตลาด (Market cap)ปัจจุบันของเหรียญนั้นๆ ในขณะที่ total supply นั้นจะนับรวม circulating supply รวมถึงเหรียญที่ถูกสร้างออกมาแล้วแต่ยังถูกล็อกอยู่ ส่วน max supply นั้นจะนับรวมเหรียญทั้งหมดที่ถูกล็อก ที่ปลดล็อกมาแล้ว และที่ถูกทำลายไปแล้ว

*ในกรณีที่ max supply นั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้ การคำนวณหา Fully diluted market cap จะใช้ total supply แทน max supply