Search
Close this search box.
Circulating Supply
Circulating Supply

คำว่า “Circulating supply” หมายถึงปริมาณเหรียญหรือโทเคนที่ถูกปลดออกหมุนเวียนในตลาดเรียบร้อยแล้ว ทำให้นักลงทุนทั่วไปสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ทั่วไปตาม Market ต่างๆนั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้จะแยกออกจากเหรียญที่ถูกล็อคเอาไว้ หรืออธิบายง่ายๆว่า Circulating supply จะเท่ากับ Total supply ลบด้วยจำนวนเหรียญที่ยังถูกล็อคไว้นั่นเอง

โดย Circulating supply ของเหรียญสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามระยะเวลาที่ผ่านไป ตัวอย่างเช่น จำนวน Circulating supply ของเหรียญ OP ตอนนี้อยู่ที่ 644,594,782 เหรียญ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Max supply ที่ 4,294,967,296 เหรียญ ซึ่ง CIrculating supply ของเหรียญ OP จะเพิ่มขึ้นตามตารางการปลดเหรียญและจากการแจก Incentive ต่างๆ เช่น แจก Core contributor, การแจก Airdrop สำหรับผู้ใช้งาน, Retroactive Public Goods Funding เป็นต้น ในทางตรงข้าม จำนวน Circulating supply ยังสามารถลดลงได้จากการ Burn หรือเผาเหรียญ เช่น เหรียญ Ethereum มีมาตรฐาน EIP-1559 ที่เป็นการเผาเหรียญ ETH จาก Base fee ที่เกิดจากการใช้งานบนเชน Ethereum ซึ่งถ้าจำนวนการใช้งานมากกว่าจำนวนเหรียญที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีโอกาสทำให้ Circulating supply ของ ETH ลดลงได้

นอกจากนี้ Circulating Supply ยังช่วยในการคำนวณ Market Cap ของเหรียญนั้นๆได้ โดยการนำ Circulating supply ไปคูณกับราคาตลาด และยังสามารถใช้ดูประกอบกับ Max Supply เพื่อคาดการณ์ราคาหรือแนวโน้มในอนาคตของเหรียญนั้นๆได้ในระดับหนึ่ง

Max supply vs Total supply vs Circulating supply

Circulating supply นั้นจะนับเฉพาะเหรียญที่ปลดล็อก หมุนเวียนและเปิดให้ซื้อขายอย่างสาธารณะซึ่งจะถูกนำมาคำนวณหามูลค่าตลาด (Market cap)ปัจจุบันของเหรียญนั้นๆ ในขณะที่ total supply นั้นจะนับรวม circulating supply รวมถึงเหรียญที่ถูกสร้างออกมาแล้วแต่ยังถูกล็อกอยู่ ส่วน max supply นั้นจะนับรวมเหรียญทั้งหมดที่ถูกล็อก ที่ปลดล็อกมาแล้ว และที่ถูกทำลายไปแล้ว