Search
Close this search box.

สัญญาบริการบทความเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1608 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561080406 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ) ฝ่ายหนึ่ง กับข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะเรียกคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมกันว่า “คู่สัญญา

ผู้ให้บริการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซีและที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล ผู้ใช้บริการประสงค์จะเข้าถึงบทความเกี่ยวกับทรัพย์ดิจิทัลซึ่งผู้ให้บริการได้จัดทำขึ้น และผู้ให้บริการประสงค์จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1.    ขอบเขตและรูปแบบการให้บริการ

1.1        ผู้ให้บริการตกลงเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทวิเคราะห์ บทวิจัย บทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรืองานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในรูปแบบข้อความ ภาพเคลื่อน และ/หรือการบันทึกเสียง (“บทวิเคราะห์”) ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดทำโดยอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของตน และแสดงอยู่บนเว็บไซต์ https://cryptomind.group (“เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้บริการตามรายการ Package ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสามารถอ่านบทวิเคราะห์บางส่วน ที่ผู้ให้บริการคัดสรรและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด

  • Pro Package

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสามารถอ่านบทวิเคราะห์ ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด

  • Yearly Pro Package

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและสามารถอ่านบทวิเคราะห์ ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือตามรอบระยะเวลา 12 เดือนตามที่ผู้ให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด

1.2        รายละเอียดการแจกแจงประเภทบทวิเคราะห์ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับจากการเข้าใช้บริการตาม 1.1(1) – (3) จะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

1.3        การเปิดให้เข้าถึงบทความตามสัญญาฉบับนี้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลง ลบ ปิดการเข้าถึง หรือแก้ไข การแสดงบทความใดๆ บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆกับผู้ใช้บริการ

ข้อ 2.    ระยะเวลาการให้บริการ

            2.1        สัญญาฉบับนี้มีกำหนดตามเงื่อนไขของ Package ที่ผู้ใช้บริการต้องการรับ โดยระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้

2.2        เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 2.1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอปฏิเสธการต่ออายุสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าวันก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้ถือสัญญานี้มีการต่ออายุออกไปอีกคราวตามเงื่อนไขของ Package ที่ผู้ใช้บริการต้องการรับ

ข้อ 3.    เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

3.1        ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและรายละเอียด ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละ Package ตามข้อ 1.1 โดยอัตราค่าบริการมีดังนี้

(1)        Basic Package อัตราค่าบริการ 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาท) ต่อเดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(2)        Pro Package อัตราค่าบริการ 888 บาท (แปดร้อยแปดสิบแปดบาท) ต่อเดือน หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(3)        Yearly Pro Package อัตราค่าบริการ 9,549 บาท (เก้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาท) ต่อปี หรือตามรอบระยะเวลาการให้บริการ 12 เดือน ที่ผู้ให้บริการกำหนด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่ง บริษัทฯ อาจมีการหักค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นและภาษีที่เกี่ยวข้องออกจากค่าบริการดังกล่าว

            3.2        ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้โดย

(1)        ชำระผ่านทางตัวแทนรับชำระเงินของผู้ให้บริการ โดยการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

(2)        ทำธุรกรรมธนาคารเข้าบัญชีของผู้ให้บริการตามข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งหลักฐานการทำธุรกรรมมายังผู้ให้บริการ

ธนาคาร                         :           ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)        

สาขาธนาคาร/รหัสสาขา  :           สาขาจัตุรัสจามจุรี/5086

ชื่อบัญชีธนาคาร             :           บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

เลขที่บัญชีธนาคาร          :           411-112384-2

(3)        ช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด

3.3        ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในปรับเปลี่ยนค่าบริการตามข้อ 3.1 โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนครบรอบการเก็บค่าบริการ

ข้อ 4.    เงื่อนไขการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

            คู่สัญญามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            4.1        ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เอกสารอื่นใด และข้อตกลงอื่นใดสำหรับการใช้บริการที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด

            4.2        ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงในเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการดังนี้

            “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ผลงานออกแบบที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ข้อมูลทางเทคนิค ความรู้เชิงปฏิบัติการ งานดัดแปลง หรือสิทธิอื่นใดในรูปแบบเดียวกันรวมถึงสิทธิในการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

            สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามสัญญาฉบับนี้เป็นของผู้ให้บริการแต่ฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นภายนอกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้ใช้บริการจะต้องไม่ดำเนินการ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดาวน์โหลด เผยแพร่ให้กับบุคลอื่นหรือเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่นำไปเป็นเจ้าของ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดว่าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการไปดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อการประกอบธุรกิจของตนเองหรือผู้อื่น หรือนำไปเป็นข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในลักษณะทางการค้า

            ในกรณีที่นำข้อมูลของผู้ให้บริการไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือประกอบข้อมูลอื่นเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะทางการค้า ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากทางผู้ให้บริการก่อนล่วงหน้าการดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการดำเนินการของผู้ใช้บริการ โดยคู่สัญญาจะต้องมอบความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

            4.3        ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการชำระค่าบริการที่กำหนดขึ้น

            4.4        ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่า ผู้ใช้บริการภายหลังจากชำระค่าบริการตาม Package ที่ผู้ใช้บริการตกลง ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิในการเข้าถึงและอ่านบทวิเคราะห์ บทวิจัย บทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลและวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ทั้งหมด เป็นระยะเวลาตาม Package ที่ผู้ใช้บริการตกลง

            ภายหลังจากหมดระยะเวลา Package ที่ผู้ใช้บริการตกลงแล้ว หากไม่มีการชำระค่าบริการตามเงื่อนไขอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการชำระค่าบริการที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะถูกระงับสิทธิในการเข้าถึงและอ่านบทวิเคราะห์บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการจะมีสิทธิดังกล่าวต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไข

            4.5        ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามปกติ หรือมีเหตุขัดข้องใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า เหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเป็นเพราะการดำเนินงานของผู้ให้บริการตามปกติ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งรายละเอียดเหตุดังกล่าว ให้ผู้ใช้บริการทราบทันที ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องเอาค่าบริการคืนหรือ เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใด คิดจากผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ข้อ 5.    คำรับรองและคำเตือนความเสี่ยง

            5.1        ผู้ใช้บริการว่าได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ตามรูปแบบและลักษณะที่ผู้ให้บริการกำหนดด้วยความซื่อตรง

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ใช้บริการยอมรับได้จากการทำผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ใช้บริการยอมรับและยืนยันที่จะรับความเสี่ยงสูงกว่าที่ได้จากผลคะแนนการทำผลประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

5.2        ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบรรดา บทวิเคราะห์ บทวิจัย บทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล วิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ความเห็น การคาดการณ์ คำแนะนำ ดัชนี ตัวเลข ผลประกอบการ หรือตัวชี้วัดใดๆ ซึ่งผู้ให้บริการได้จัดทำ นำเสนอหรือได้ใช้เพื่อการบริการ ทั้งที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือแสดงอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะได้ดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้ข้อตกลงอื่นใด ถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่รับรองความถูกต้อง แม่นยำ หรือสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ และจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน

5.3        ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่า การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี่และโทเคนดิจิทัล มีความเสี่ยงสูง ผู้ใช้บริการอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องลงทุนตามสัดส่วนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องศึกษาและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

5.4        ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่า การให้บริการของผู้ให้บริการเป็นเพียงการให้ความรู้ประกอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หากผู้ใช้บริการประสงค์จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลและเข้าใจในพื้นฐานและความเสี่ยง ความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่สูง ก่อนการตัดสินใจลงทุน คำแนะนำที่อยู่ในบทความหรือบทวิจัยตามการให้บริการของผู้ให้บริการเป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น รวมถึงคำแนะนำในบทความหรือบทวิจัยเป็นมุมมองของผู้ให้บริการที่ใช้องค์ความรู้ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ณ ช่วงเวลาที่จัดทำบทความหรือบทวิจัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังเผยแพร่บทความหรือบทวิจัย โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องกลับมาแก้ไขหรือให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

ข้อ 6.    ความรับผิดของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดต่อผู้ให้บริการ ในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างรายแรงที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับนี้ และทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ค่าเสียหายรวมถึงดอกเบี้ยตามกฎหมาย ที่อาจเรียกเอาจากผู้ให้บริการได้ ไม่ให้เกินไปจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไปแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ในค่าเสียหายที่เกินจากมูลค่า ค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้ว

ข้อ 7.    การสิ้นสุดของสัญญาและผลของการสิ้นสุดของสัญญา

            7.1        คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและรับทราบว่า คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ (Termination for Convenience) โดยทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้

            หากผู้ใช้บริการเป็นฝ่ายใช้สิทธิเลิกสัญญาตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งคืน หรือใช้คืนค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

            7.2        ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ อันเป็นการจงใจทุจริตกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

            7.3        ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ ข้อหนึ่งข้อใดและไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้อ 8.    การบอกกล่าว

            8.1        คำบอกกล่าว การทวงถาม หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรืออีเมล เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นในภายหลัง

            8.2        เว้นแต่จะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเป็นแห่งอื่น คำบอกกล่าว การทวงถาม หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำระหว่างคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ ให้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุในสัญญา

            8.3        เว้นแต่จะมีการกำหนดระยะเวลาการบอกกล่าวไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาจะต้องทำคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ

ข้อ 9.    ความไม่สมบูรณ์ไม่กระทบถึงความสมบูรณ์

            หากมีบางข้อกำหนดในสัญญาไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในบางเขตอำนาจศาล ข้อกำหนดนั้นต้องไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้และการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือในสัญญา ในเขตอำนาจศาลนั้นๆ รวมทั้ง ข้อกำหนดนั้นต้องไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ และความสมบูรณ์ของการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ

ข้อ 10การใช้สิทธิ

            การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเลยหรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรืออำนาจตามสัญญาฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรืออำนาจเช่นว่านั้น และการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิหรืออำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแต่เพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการจำกัดการใช้สิทธิอื่นใด หรือการใช้สิทธิเพิ่มเติมใด ๆ ของคู่สัญญา

ข้อ 11.  เอกสารแนบท้ายสัญญา

            คู่สัญญาตกลงให้เอกสารเพิ่มเติมอื่นใด ข้อกำหนดที่อยู่ในเว็บไซต์ เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะทำเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ตีความและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามที่ระบุในสัญญานี้เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากข้อความในเอกสารอื่นใดได้ระบุข้อความที่เป็น รายละเอียดเพิ่มเติมไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งอันเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาแล้ว ให้ตีความและถือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุใน

ข้อ 12กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

12.1      สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

            12.2      ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สัญญาให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ