Search
Close this search box.

Announcement

การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน
Share :
[sharethis-inline-buttons]
Screen Shot 2566-10-30 at 16.28.11

1.การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และลูกค้าอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม โดยในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ในการทำธุรกรรมลูกค้าอาจเก็บไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของตนเอง และก่อนดำเนินการโอนหรือทำธุรกรรม ลูกค้าควรศึกษาวิธีการใช้งาน wallet แต่ละประเภทและวิธีเก็บรักษา private key หรือ password เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมิได้มีการให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล

2.การประเมินความแข็งแกร่งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากงบการเงินและผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

Share :
[sharethis-inline-buttons]